6 Treffer, zeige 1 bis 6:
Lex Flavia municipii Malacitani Werk  4229055-7
Lex Irnitana Werk  4351860-6
Leobschützer Rechtsbuch Schriftdenkmal
1421
 7527003-1
Berner Handfeste Schriftdenkmal
1218
 1218305932
Ofener Stadtrechtsbuch Schriftdenkmal
1403-1439
 4820911-9
Behem-Codex Schriftdenkmal
 7555177-9