3 Treffer, zeige 1 bis 3:
Stundenbuch / London / British Library / Add. Ms. 34294 Schriftdenkmal
 7755898-4
Handschrift (Biblioteka Jagiellońska), Ms. Ital. Quart. 33 Schriftdenkmal
ca. 13./14. Jh.
 1172857490
Decretum / Handschrift / Krakau / Jagellonische Bibliothek / Ms. 1 Schriftdenkmal
Gratianus, de Clusio
 7725151-9